Podmínky pronájmu

1. Všeobecné podmínky půjčovny

1.1 Požadované doklady pro fyzickou osobu

 • Dva platné doklady, např. občanský průkaz nebo pas a druhý doklad např. řidičský průkaz
 • Nájemce může být pouze osoba starší 18 let

1.2 Platba

 • Nájemce uhradí pronájem dle platného ceníku v hotovosti při převzetí kola

1.3 Záloha

 • Záloha 1 000 Kč za každé zapůjčené kolo je vybíraná v hotovosti při převzetí kola a následně bude vydána při vrácení kola
 • Složenou zálohu nebo její část může pronajímatel použít na náklady vzniklé porušením nájemní smlouvy (např. poškození kola, poškození příslušenství,…)
 • Za speciálních individuálních podmínek nemusí být záloha půjčovnou vyžadována

1.4 Nájemní smlouva

 • Nájemní smlouva se uzavírá mezi pronajímatelem Mgr. Janem Schusterem Ph.D.,

       IČ 74146424 a nájemcem na dobu určitou, počínaje dnem jejího podpisu

 • Nájemní smlouva zaniká uplynutím sjednané nájemní doby a vrácením kola

2. Podmínky pronájmu a používání kola

2.1 Poskytnutí veškerého potřebného vybavení

 • Nájemce je povinen se seznámit se „Smluvními podmínkami pronájmu“ a zkontrolovat půjčované vybavení, jestli je v náležitém funkčním stavu
 • Svým podpisem nájemce stvrzuje, že si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní riziko.
 • Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednaná
 • Nájemce je povinen při provozu pronajímaného kola, dětského vozíku za kolo a příslušenství dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku a zdraví
 • Nájemce se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jím prokazatelně spáchané v době pronájmu kola
 • Nájemce zodpovídá za vypůjčený materiál a je povinen zabezpečit pronajímané věci proti odcizení a poškození
 • V případě nevrácení vybavení je nájemce povinen uhradit vzniklou škodu, která je vyčíslená podle aktuální ceny na trhu do 30 dnů od ukončení smlouvy 
 • Za pozdní vrácení vybavení bez předchozí domluvy se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši dvojnásobku ceny jednodenního zapůjčení za každý započatý den prodlení až do jeho vrácení
 • V případě krádeže vybavení je nájemce povinen neprodleně ohlásit událost policii a předložit půjčovně BICICLETAS protokol o ohlášení krádeže 
 • Nájemce si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní riziko. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku Nájemce nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním pronajatého vybavení.

2.2 Podmínky užívání kola

 • Nájemce je povinen užívat vybavení pouze k účelům, ke kterému je určeno
 • Nájemce je povinen oznámit pronajímateli veškeré závady, které se na kole během užívání projeví a vyžadují opravu
 • V případě poškození kola a vypůjčeného materiálu hradí nájemce poškození v plné výši. Cena opravy se odvíjí od platných ceníků v opravnách
 • Nájemce je povinen vrátit vypůjčený materiál v době a místě uvedeném na smlouvě o pronájmu ve stavu, v jakém je převzal

3. Ochrana osobních údajů

 • Nájemník potvrzuje, že si je vědom svých práv týkajících se ochrany osobních údajů vyplývající z obecně závazných předpisů, zejména ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

 

V Českých Budějovicích 1.9.2012